| |     latinica | english  
Насловна
Захтев за пријем у држављанство Републике Србије


 
АМБАСАДА  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Сарајево,  Обала Мака Диздара 31, Босна и Херцеговина
Тел: +387 33 260080    Факс:+387 33 221469

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


      Молимо сва заинтересована лица да, пре подношења захтева, пажљиво прочитају ово обавештење и припреме документацију која се тражи, како би активности надлежних институција током обраде примљених захтева биле што ефикасније.
        Захтеви за пријем у држављанство могу се поднети у Амбасади Републике Србије у Босни и Херцеговини у Сарајеву сваког радног дана у раније заказаном термину. Термин се може заказати путем телефона 033 260 080 и/или 033 260 090.

Потребна документа за свако лице, које подноси захтев:

1.Извод из матичне књиге рођених из БиХ, не старији од шест месеци и копија извода.
• Уколико је подносилац захтева рођен ван територије БиХ, потребно је доставити извод из матичне књиге рођених по држави рођења, на вишејезичном обрасцу у складу са Бечком конвенцијом или на домаћем обрасцу државе рођења правилно оверен (апостиле печатом) и преведен на српски језик у складу са српским језиком и ћириличним писмом.
• Уколико је подносилац захтева рођен у Републици Србији, потписује изјаву по Закону о општем управном поступку да надлежни орган може да изврши проверу података о којима евиденцију воде надлежни органи у Републици Србији.

2. Извод из матичне књиге венчаних, не старији од шест месеци, за лица која су у браку и за лица којима је брак престао. Уколико је брак склопљен ван територије БиХ (не укључујући Републику Србију) потребно је доставити извод из матичне књиге венчаних по држави склапања брака на вишејезичном обрасцу у складу са Бечком конвенцијом или на домаћем обрасцу државе склапања брака правилно оверен (апостиле печатом) и преведен на српски језик у складу са српским језиком и ћириличним писмом.

3. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци;

4. Лична карта на увид (једна фотокопија). За децу старију од 14 година пасош на увид и једна копија.

5. Уколико у неком од горе наведених докумената није наведен податак о националној припадности подносиоца захтева, потребно је доставити доказ о припадности српском народу (на пример, стари изводи из матичне књиге рођених или венчаних, сведочанства, војна књижица и остали званични документи у правном саопбраћају за лице које подноси захтев или за његове претке).

Копије докумената се не оверавају.


        Формулар захтева и изјава да лице Републику Србију сматра својом државом, као и изјава детета старијег од 14 година да се слаже да родитељи поднесу захтев у његово име, добија се у Амбасади Републике Србије у Сарајеву приликом подношења захтева.

        Приликом породичног подношења захтева, сва лица старија од 14 година морају бити присутна. У случају да се захтев подноси преко пуномоћника (важи само за пунолетна лица), потребно је донети оригинал и фотокопију пуномоћја, овереног у општини, суду или код нотара и две фотокопије личне карте пуномоћника.
       Приликом подношења захтева потребно је доставити целокупну документацију. Уколико се не доставе сва документа, захтев неће бити примљен.

     Свако лице ће, по подношењу захтева, добити потврду да је у Амбасади Републике Србије у Сарајеву поднело захтев за пријем у држављанство Републике Србије.

         Обавештење за лица која су у браку са држављанином Републике Србије
дуже од три године:

       Лица која су у браку са држављанином Р.Србије дуже од три године, имају могућност да захтев за пријем у држављанство Р.Србије поднесу у складу са Уговором о двојном држављанству, те уз горе наведену документацију треба доставити и уверење из казнене евиденције од Полицијске управе по месту рођења лица које подноси захтев. За лице које подноси захтев по Уговору о двојном држављанству, није потребно достављати доказ о припадности српском народу.

НАПОМЕНА:
      Приликом попуњавања формулара захтева за пријем у држављанство, уписују се и садржаји који се односе на личне податке оба родитеља (презиме и име, девојачко презиме мајке, ЈМБГ, датум, место и држава рођења, држављанство); запослење и претходно запослење подносиоца захтева и његовог брачног друга (радно место, седиште и назив предузећа, имовину коју поседују; да ли су били осуђивани и да ли се против подносиоца захтева води кривични поступак (када, где и за које кривично дело); подаци о дужини радног стажа и друго); служењу војног рока (наводе се место и време служења војног рока) и слично.
       Тражени подаци се уписују у формулар захтева за држављансто и није потребно достављати доказе за исте.

Уношење правилних и потпуних података је у вашем интересу.

Плаћање таксе:
У поступцима пријема у држављанство, или престанка држављанства Републике Србије, такса се не плаћа.

ОБРАСЦИ (за преузимање образаца кликните на десни тастер миша и изаберите опцију сачувај)

1. Захтев за пријем у држављанство Републике Србије

2. Изјава

3. Записник- сагласност родитеља за пријем детета

4. Записник-изјава детета старијег од 14 година

5. Упутство за попуњавање обрасца

6. Захтев за држављанство по уговору

 

Обавештење

Обавештавамо да се упис  чињенице пријема у држављанство Републике Србије за сва лица која нису рођена на територији Републике Србије, врши у матичној служби Стари Град у Београду. Сва лица која су преузела  Решење о пријему у држављанство Р. Србије,  могу извршити проверу уписа чињенице пријема у држављанство Р. Србије, не краће од 2 месеца након уручења истог, и то у матичној служби Стари Град. Провера се може извршити телефонским путем на број +381 11 32 20 721 лок 276 или 278 или  +381 11 33 00 578.

Уколико је упис извршен у овој матичној служби, Уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених може се прибавити у било којој матичној служби на територији Београда (на територији свих београдских општина):

-Савски венац, Ул. Кнеза Милоша бр.69;
- Врачар, Ул. Његошева бр.77;
- Вождовац, Ул. Устаничка бр.53;
- Чукарица, Ул. Шумадијски трг бр.2;
- Палилула, Ул. Таковска бр. 12;
- Нови Београд, Мул. Михајла Пупина бр. 167;
- Земун, Ул. Магистратски трг бр. 1;
- Раковица, Ул. Мишка Крањца бр. 12;
- Звездара, Бул. краља Александра бр. 77;
- Гроцка, Бул. ослобођења бр. 39;
- Лазаревац, Ул. Карађорђева бр. 39;
- Барајево, Ул. Светосавска бр. 2;
- Младеновац, Ул. Јанка Катића бр. 6;
- Обреновац, Ул. Вука Караџића бр. 74;
- Сопот, Космајски трг бр. 5;
- Сурчин, Ул Војвођанска бр. 79;
- Стари Град, Ул. Македонска бр. 42.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Пријава брака склопљеног у иностранству (БиХ)
Апликација за on line подношење захтева за визу Д
Ценовник конзуларних услуга
Визе
Пријава рођења детета
Захтев за пријем у држављанство Републике Србије
ИЗМЕНЕ У НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ЗАХТЕВА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ПУТАРИНА У ОКВИРУ ПОЈЕДИНИХ ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари