| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

I   ПАСОШИ
За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате.

Амбасада Републике Србије у Сарајеву прима захтеве за издавање биометријских пасоша.

Информације о томе шта је потребно за издавање биометријског пасоша Републике Србије можете потражити овде


ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ СА ИЗДАВАЊЕМ БИОМЕТРИЈСКИХ ПАСОША

1) Потребна документација:


1.    Документ Р. Србије којим се доказује идентитет подносиоца захтева. Уколико лице не поседује ниједан идентификациони документ издат од стране надлежних органа Р. Србије, прихватиће се лична карта, односно путна исправа Босне и Херцеговине или друге државе коју признаје Република Србија, а  на основу којих се неспорно може утврдити идентитет странке, а који су издати од стране надлежног органа.
2.  Доказ о регулисаном боравку у земљи пријема (лична карта Босне и Херцеговине или уверење о пријављеном пребивалишту или боравишту у Босни и Херцеговини само за лица за која је надлежна Координациона управа МУП Републике Србије).

2) Рокови важења путних исправа:

1. лицима млађим од 3 године живота пасош се издаје са роком важења од 3 године;
2. лицима од 3 до 14 година живота пасош се издаје са роком важења од 5 година.;
3. осталим категоријима лица старијим од 14 година живота, пасош се издаје са роком важења од 10 година

3) Рок за издавање пасоша

Уколико је захтев за издавање пасоша поднет дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије рок за издавање износи 60 дана од дана подношења захтева, с тим да је за пасоше које издаје Координациона управа рок дужи. (Координациона управа издаје пасоше лицима која имају пријављено пребивалиште на територији Косова и Метохије, као и лицима која немају пребивалиште на територији Р. Србије а уписани су у књиге држављана на територији Косова и Метохије) За пасоше које издаје Координациона управа не важи безвизни режим.

4)  Друге напомене:

1.   Обавезно је лично присуство лица које подноси захтев.
2.  Лица која су закључила брак морају да доставе извод из матичне књиге рођених у којем је евидентирана чињеница закључења брака (промена презимена уколико је лице приликом закључења брака променило презиме).
3.     За новорођену децу захтев за издавање пасоша може  се поднети тек када се надлежном органу у Р. Србији пријави рођење детета и прибави извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Р.Србије за новорођено дете;
4.  Приликом подношења захтева за издавање биометријског пасоша за малолетно дете пожељно је да буду присутна оба родитеља. Уколико један родитељ није у могућности да буде присутан обавезна је његова писмена сагласност. Присуство детета је обавезно, без обзира на старост. Ако други родитељ није доступан или одбија да да сагласност то морате да напоменете приликом контактирања Амбасаде, како бисте добили информације о додатној документацији коју треба да приложите;
5.     Лица која су изгубила важећи пасош или им је исти украден у обавези су да, пре подношења захтева за издавање путне исправе, спроведу поступак оглашавања пасоша неважећим.
5) Трошкови издавања биометријског пасоша:
          
Трошкови издавања биометријских путних исправа износе 66 евра.

II   ПУТНИ ЛИСТ
Држављанину Републике Србије који је у иностранству остао без путне испреве Републике Србије Амбасада Републике Србије у Сарајеву може издати путни лист, ради повратка у Републику Србију.

У том случају лице ће захтев за издавање биометријске путне исправе поднети у Републици Србији полицијској управи по месту пребивалишта. Уколико је лице поседовало пасош на обрасцу СРЈ и ако има регулисан боравак у иностранству захтев за издавање биометријске путне исправе се може сматрати хитним и решавати у скраћеној процедури. У циљу решавања захтева по хитном поступку, потребно је обратити се шефу одсека за управне послове у надлежној полицијској управи, односно станици, а као доказ хитности приложити пасош на обрасцу СРЈ и дозволу боравка у иностранству у случају да иста није унета у пасош.
 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Амбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Пријава брака склопљеног у иностранству (БиХ)
Апликација за on line подношење захтева за визу Д
Ценовник конзуларних услуга
Визе
Пријава рођења детета
Захтев за пријем у држављанство Републике Србије
ИЗМЕНЕ У НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ЗАХТЕВА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ПУТАРИНА У ОКВИРУ ПОЈЕДИНИХ ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари