| |     latinica | english  
Насловна
Држављанство

Питања држављанства регулисана су Законом о држављанству Републике Србије и Законом о изменама Закона о држављанству Републике Србије.

СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА ПО МЕЂУНАРОДНОМ УГОВОРУ

Уговором о двојном држављанству закљученим између СРЈ и БиХ („Сл. лист СРЈ“, Међународни уговори број 2/03, ступио на снагу 15. маја 2003. године) државе уговорнице су се сагласиле да држављанин једне државе уговорнице може стећи држављанство друге државе уговорнице (двојни држављанин) под условима:
1) да је навршио 18 година живота;
2) да има пријављен боравак најмање три године на територији државе уговорнице чије држављанство стиче, односно најмање годину дана ако је у браку са држављанином те државе уговорнице;
3) да у држави уговорници чије држављанство стиче није осуђиван за кривична дела за која је прописана казна затвора преко три године;
4) да му није изречена мера безбедности протеривања странца из државе уговорнице чије држављанство стиче за последњих годину дана пре подношења захтева;
5) да се из његовог понашања може закључити да ће поштовати правни поредак државе уговорнице чије држављанство стиче.
Држављанин државе уговорнице који борави у иностранству, а у браку је са држављанином друге државе уговорнице најмање три године, може стећи држављанство друге државе уговорнице ако испуњава услове из тачке 1,3,4 и 5. става 2. овог члана.
Дете млађе од 18 година живота може стећи држављанство друге државе уговорнице на захтев родитеља који стиче двојно држављанство по уговору, ако са тим родитељем борави на територији државе уговорнице чије држављанство стиче или у иностранству. Пристанак - сагласност за стицање држављанства Републике Србије дају и деца старија од 14 година.
Приликом подношења захтева за стицање држављанства Републике Србије по Уговору од документације потребно је поред захтева приложити:
извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству БиХ;
извод из матичне књиге венчаних;
уверење о држављанству Републике Србије брачног друга;
доказ о боравку;
фотокопију документа са фотографијом (пасош) или други документ (лична карта) фотокопије у два примерка.
Сви документи се подносе у оригиналу (не старији од шест месеци од дана издавања) и фотокопији која не мора бити оверена (М. Бакоч).

 

КАКО СТИЧЕТЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I Стицање држављанства пореклом

II Стицање држављанства пријемом

III Држављанин Републике Србије можете постати, под одређеним условима, уписом у евиденције држављана Србије

КАКО ПРЕСТАЈЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Престанак држављанства Републике Србије отпустом

Престанак држављанства одрицањем

ОТПУШТЕНИ СТЕ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А ЖЕЛИТЕ ДА ГА ПОНОВО СТЕКНЕТЕ

НЕМАТЕ РЕГУЛИСАН ДРЖАВЉАНСКИ СТАТУС

ГДЕ ПРЕДАЈЕТЕ ЗАХТЕВ И КО ОДЛУЧУЈЕ
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Пријава брака склопљеног у иностранству (БиХ)
Апликација за on line подношење захтева за визу Д
Ценовник конзуларних услуга
Визе
Пријава рођења детета
Захтев за пријем у држављанство Републике Србије
ИЗМЕНЕ У НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ЗАХТЕВА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ПУТАРИНА У ОКВИРУ ПОЈЕДИНИХ ХУМАНИТАРНИХ АКЦИЈА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари